Bobby Hutcherson by Kathy Sloane, 1979

Bobby Hutcherson by Kathy Sloane, 1979