Shinohara Katsuyuki, poster for Demon Fantasy, 1974

Shinohara Katsuyuki, poster for Demon Fantasy, 1974